Kirjoittaja
Sami Hakimsan
Kategoria
Blogi
Julkaistu
21.02.2023

Muutokset liiketoimintaympäristössä vaikuttavat tarpeeseen reagoida ja kehittää yrityksen prosesseja – PIM avuksi?

Liiketoimintaympäristön jatkuvat muutokset haastavat yrityksiä kehittämään prosessejaan monin tavoin. Jos yritys ei pysy mukana muutoksessa, se todennäköisesti menettää edellytykset menestyä, vähentää kilpailuetuaan ja etäännyttää liiketoiminnan perustan – asiakkaat.

Yritysten on pysyttävä mukana myös teknologian kehityksessä voidakseen hyödyntää viimeisintä tietoa prosessien parantamiseksi. Se tuo uudenlaista kyvykkyyttä tehostaa omaa toimintaa monipuolisesti. Prosessien jatkuva kehittäminen nykyaikaisen menetelmin auttaa yrityksiä tunnistamaan ja tarttumaan haasteisiin ennen kuin ne muodostuvat liiketoiminnassa haitaksi.

Prosessien kehittäminen auttaa yritystä parantamaan tehokkuuttaan, laatuaan, asiakaskokemustaan ja liiketoiminnan tuloksiaan. Käytännössä tämä usein tarkoittaa yrityksen prosessien automatisointia ja virtaviivaistamista, jotta se voi tarjota kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluja sekä parempaa asiakaskokemusta. Sisäisten prosessien lisäksi huomion keskipisteenä ovat asiakkaiden alati muuttuvat   tarpeet, joka yleensä edellyttää yrityksen prosessien uudelleen muotoilua ja tehokkaampien muutosten hallintaan liittyvien palvelujen käyttöönottoa.

PIM-järjestelmä avuksi

PIM-järjestelmä (Product Information Management -järjestelmä) on strategisesti merkittävä työkalu liiketoimintaprosessien kehittämisessä, sillä se auttaa yrityksiä hallitsemaan ja jakamaan tuotetietojaan tehokkaasti eri myyntikanaviin ja tärkeille asiakas- ja sidosryhmille. Tämä parantaa yrityksen kykyä vastata nopeasti muuttuviin markkinatilanteisiin ja asiakkaiden tarpeisiin, mikä on tärkeää kilpailukyvyn ja liiketoiminnan menestyksen kannalta.

PIM-järjestelmän avulla yritykset voivat parantaa prosessejaan monin tavoin. Ensinnäkin PIM-järjestelmä mahdollistaa tuotetietojen standardisoinnin ja yhdenmukaistamisen, mikä auttaa vähentämään virheitä ja parantamaan tietojen laatua. Tämä puolestaan parantaa tuotannon tehokkuutta ja nopeuttaa asiakaspalvelua.

Toiseksi PIM-järjestelmä auttaa yrityksiä hallitsemaan tuotevalikoimiaan tehokkaasti. Se mahdollistaa uusien tuotteiden tai tuotetietojen muutosten nopean lisäämisen järjestelmään ja niiden jakamisen eri myyntikanaviin, mikä nopeuttaa lanseerausprosessia ja parantaa myyntiä.

Kolmanneksi PIM-järjestelmä mahdollistaa tuote- ja asiakaskokemuksen parantamisen. Kun tuotetiedot ovat yhdenmukaisia ja ajantasaisia eri myyntikanavissa, asiakkaat voivat löytää ne helposti. Lisäksi PIM-järjestelmä mahdollistaa personoidun ja räätälöidyn tuotetiedon tarjoamisen asiakkaille, mikä lisää asiakastyytyväisyyttä ja parantaa asiakassuhteita.

PIM-järjestelmän strateginen merkitys liiketoimintaprosessien kehittämisessä liittyy sen kykyyn parantaa yrityksen tehokkuutta, nopeuttaa tuotekehitystä, parantaa asiakaskokemusta ja auttaa yritystä tekemään parempia päätöksiä liiketoiminnan kehittämisessä.

PIM-järjestelmän pitää joustaa muutostilanteissa

PIM-järjestelmä on suunniteltu hallitsemaan ja jakamaan tuotetietoja, ja yrityksen prosessit voivat vaikuttaa siihen, mitä tietoja hallinnoidaan, kuinka niitä hallinnoidaan ja kuinka ne jaetaan.

Jos yrityksen prosessit muuttuvat, PIM-järjestelmän tulee joustaa ketterästi muutosten mukana, jotta se voi edelleen tukea yrityksen liiketoimintaa ja tehostaa prosesseja.

Liiketoimintaprosessien muuttuminen voi vaikuttaa PIM-järjestelmän käyttöön ja hyödyntämiseen eri tavoin. Jos prosessit muuttuvat siten, että tuotetietoja käsitellään eri tavalla kuin ennen, PIM-järjestelmän käyttöliittymä tai työnkulut saattavat tarvita päivitystä. Esimerkiksi, jos uusia tuotetietoja lisätään tai olemassa olevia tietoja muutetaan useammin kuin ennen, PIM-järjestelmän käyttöliittymän tai työnkulun on mahdollistettava tämä tehokkaasti.

Yrityksen prosessien muutokset voivat vaikuttaa myös siihen, kuinka PIM-järjestelmän tietoja jaetaan ja integroidaan muihin järjestelmiin. Jos yrityksen prosessit muuttuvat siten, että uusia jakelukanavia tai järjestelmiä otetaan käyttöön, PIM-järjestelmän on pystyttävä integroitumaan niihin saumattomasti.

Jos liiketoimintaprosessit taas muuttuvat esimerkiksi siten, että yritys laajentaa toimintaansa uusille markkina-alueille, PIM-järjestelmän tulee edelleen varmistaa, että tuotetiedot ovat oikeassa muodossa ja oikeissa kieliversioissa eri maissa toimiville asiakkaille tai jakeluportaalle.

PIM-järjestelmä voi myös auttaa yrityksiä vastaamaan nopeasti muuttuviin markkinatrendeihin, esimerkiksi lisäämällä uusia ominaisuuksia tai kategorioita tuotetietoihin. Lisäksi, jos yritys aloittaa uusien myyntikanavien, kuten sosiaalisen median tai mobiilisovellusten käytön, PIM-järjestelmän pitää varmistaa, että tuotetiedot ovat yhdenmukaisia kaikissa kanavissa ja että ne ovat optimaalisessa muodossa kunkin kanavan vaatimusten mukaisesti.

Osaava kehityskumppani mukana muutosten läpiviennissä

On siis tärkeää huolehtia, että PIM-järjestelmä on joustava ja skaalautuva, jotta se voidaan helposti muokata sopeutumaan muuttuviin tarpeisiin kaiken aikaa. PIM-järjestelmän toimittajan tai kumppanin kanssa on hyvä käydä läpi mahdollisia skenaarioita ja suunnitella yhdessä toimenpiteet sen varalle, kun yrityksen prosesseja tulee ajankohtaiseksi muuttaa. Tämä auttaa varmistamaan, että PIM-järjestelmä voi joustaa muutosten mukana ja tukea yrityksen kasvua ja kehitystä myös pitkällä aikavälillä.

Jos PIM-järjestelmä on suunniteltu oikein ja toteutettu joustavaksi, se auttaa yritystä hyödyntämään uusia mahdollisuuksia ja kehittämään liiketoimintaansa edelleen.


Lue myös sarjan muut artikkelit:
Inertia organisaatiossa – selviytymisen este vai kehityksen mahdollisuus?
Tuotehallinnan kehittäminen vaatii onnistuakseen vahvaa kumppanuutta
Headless-mallilla joustavuutta verkkopalveluiden ja PIM-ratkaisujen toteutuksiin

Kun sinulla on tähtäimessä PIM-projekti, aloita tästä.

Ennen kuin itse PIM-kehitysprojekti kannattaa järjestelmätasolla startata, on suositeltavaa selvittää, miten lähteä oman yrityksen kanssa tuotetiedonhallinnan projektia toteuttamaan. Tilaa tästä sähköpostiisi tietopaketti tuotetiedonhallinnan esiselvitys- ja vaatimusmäärittelyvaiheeseen.